نُمْرا ۳ منتشر شد! (خرید نمرا ۳)درباره نُمْرا ۳ | درباره نُمْرا ۲ | دانلود نمرا ۲ | راهنمای نمرا | تماس با ما


قابلیت به کارگیری به عنوان: سیستم مدیریت آموزش (LMS فارسی) - سیستم مدیریت مدرسه هوشمند (بهترین انتخاب برای طرح مدارس هوشمند) - سیستم مدیریت مؤسسه زبان - سیستم اعلام نمرات - سیستم جمع آوری آنلاین تکالیف - سیستم حضور و غیاب آنلاین و غیره

© Aftab.cc